Artikel 1 – Ondernemersgegevens

LHEYZOR VOF
Kweekstraat 129
8560 Wevelgem
België

info@lheyzor.be
BTW BE0728 987 662
RPR West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk


Artikel 2 – Algemene bepalingen

De e-commerce website van Lheyzor, een VOF met maatschappelijke zetel te Kweekstraat 129, 8560 Wevelgem, BTW BE0728 987 662, RPR West-Vlaanderen afdeling Kortrijk, (hierna ‘Lheyzor’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten online aan te kopen via de methoden uitgeschreven in artikel 5. Voor niet-consumentklanten is de rechtbanken van Kortrijk exclusief bevoegd.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lheyzor moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lheyzor aanvaard zijn.


Artikel 3 – Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lheyzor niet. Lheyzor is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lheyzor is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen of de desbetreffende tools bij het aangeboden product te gebruiken, indien beschikbaar.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lheyzor. Lheyzor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4 – Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
Voor op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten zijn de vermelde prijzen omtrent lasertijden of manuele handelingen zoals verwerking of montage, variabele prijzen. Deze kunnen dus verschillen tussen offerte en de uiteindelijke factuur.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 5 – Online aankopen

Online aankopen kunnen gebeuren via onze eigen webshop via www.lheyzor.be. Het gehele bestelprocedure wordt aangeboden door MijnWebwinkel, dit zorgt voor een vlotte procedure om een product aan te kopen, alsook verschillende betalingsmogelijkheden.

Lheyzor is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 6 – Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering gebeurt door de pakjesdienst van Bpost binnen België. De leveringsduur hangt dan ook grotendeels af van de snelheid van Bpost, over het algemeen gebeurt dit binnen de 1-2 dagen. Buiten België kan dit ook via PostNL gebeuren.

Extra administratiekosten (bv. douanekosten, importkosten,…) zijn voor rekening van de Klant.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Lheyzor.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Lheyzor was geboden.


Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Lheyzor.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lheyzor te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 8 – Herroepingsrecht

Helaas kan het gebeuren dat u niet volledig tevreden bent over uw bestelling of gekregen producten. Wij vinden dit uitermate jammer, maar we zullen hieruit proberen te leren. Ook al hoeft het niet, we zouden het appreciëren als je de reden van herroeping zou opgeven, zodat we hier volgende keer meer aandacht aan kunnen geven.
Let wel, op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geretourneerd!

Hier vind u ons herroepingsformulier dat je kan gebruiken om het officieel te maken:
https://cdn.myonlinestore.eu/aea8496c-1738-4138-a931-8e93a7a0b73d/files/nl_nl_1_Formulier%20voor%20herroeping.pdf?t=1599076619.

Lees zeker ook de details over de herroepingsvoorwaarden en plichten:
- U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
- U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.
- De kosten voor de retourverzending zijn voor uw eigen rekening.
- Het product dient met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden.
- Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@lheyzor.be.
- Wij zullen het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen terugstorten, mits de retour in goede staat werd ontvangen.
- Producten die gepersonaliseerd werden of die op maat werden gemaakt vallen niet onder het herroepingsrecht, deze kunnen dus niet worden geretourneerd.


Artikel 9 – Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Lheyzor klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Lheyzor.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Lheyzor zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 10 – Klantendienst

De klantendienst van Lheyzor is bereikbaar via e-mail op info@lheyzor.be of per post op het volgende adres Kweekstraat 129, 8560 Wevelgem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 11 – Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lheyzor beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Lheyzor zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 12 – Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Lheyzor om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 13 – Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lheyzor. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14 – Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Lheyzor heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.


Artikel 15 – Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2022 LHEYZOR | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel